Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

čítate spojené 2. a 3. vydanie IP newslettera od BCH Advokáti Chlipala v roku 2023. Nájdete v ňom aktuality v oblasti duševného vlastníctva doma i v zahraničí.

 Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na odber nášho IP Newslettera. Stačí nám zaslať Vašu emailovú adresu – viď spodnú časť tejto webstránky – a informáciu o novom vydaní dostanete emailom.


Najbližšie domáce a medzinárodné podujatia

27. september 2023

WIPO - Launch of the Global Innovation Index 2023, Geneva / online

5. október 2023

EPO - 50 years European Patent Convention, Munich / Hague / online

17. október 2023

EPO - Boosting property, startups with intellectual, online

24. – 25. október 2023

CVTI SR – COINTT Biele miesta v inováciách a transfere technológii, Bratislava

9. – 10. november 2023
EPO - Boards of Appeal and key decisions conference 2023, online

14. november 2023

EUIPO/ÚPV ČR – IPforYOU, online

5. – 6. december 2023

EPO - Litigation Matters 2023, online

Patenty a nové technológie

1. jún 2023: Zrod jednotného európskeho patentu a Jednotného patentového súdu (UPC)

V uplynulom desaťročí sa mnohí odborníci a pozorovatelia mýlili v predpovediach okamihu, keď jednotný patent a jednotný patentový súd uzrú svetlo sveta. Január 2016: začiatok tzv. predbežného upatňovania. Október 2016: prvé prijaté prípady. „To môže byť realistický časový plán pre budúci Jednotný patentový súd," povedal v roku 2015 na tomto blogu Kevin Mooney, predseda návrhovej komisie pre rokovací poriadok UPC. Neskôr v roku 2019 dúfal a v roku 2021 povedal, že by to mohol byť október 2022: "Musím však priznať, že za posledné roky som mal veľa prezentácií o Jednotnom patentovom súde a musel som mnohokrát meniť dátumy vo svojich prezentáciách", povedal Mooney. "Bol to veľmi frustrujúci proces.“

https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/06/01/1-june-2023-birth-of-the-unitary-patent-and-the-unified-patent-court/


Slovenskí vynálezcovia môžu využívať jednotný európsky patent a aj jurisdikciu UPC

Aj slovenskí majitelia európskych patentov udelených 1. júna 2023 a neskôr môžu požiadať o registráciu jednotného účinku svojho patentu a využívať výhody jednotnej patentovej ochrany, napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je súčasťou systému európskeho patentu s jednotným účinkom. V členských štátoch EÚ, ktoré zatiaľ do systému európskeho patentu s jednotným účinkom zapojené nie sú, môže byť európsky patent naďalej validovaný klasickým spôsobom. Do jurisdikcie Jednotného patentového súdu, s určitými výnimkami vyplývajúcimi z možného uplatnenia prechodného režimu, spadajú aj klasické európske patenty validované na území zúčastnených členských štátov EÚ.

https://www.indprop.gov.sk/aktuality?clanok=start-systemu-europskeho-patentu-s-jednotnym-ucinkom


Vymenovanie nových technicky kvalifikovaných sudcov UPC

V priebehu júla až októbra 2023 sa ujme svojej funkcie 21 novo vymenovaných technicky kvalifikovaných sudcov UPC a to pre rôzne oblasti techniky od chémie, farmácie a biotechnológie, cez strojárstvo až po elektrický prúd a fyziku.

https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-appoints-21-technically-qualified-judgesPrvé predbežné opatrenia UPC

Začiatkom septembra 2023 Jednotný patentový súd vyhovel americkej biotechnologickej spoločnosti 10x Genomics a nariadil predbežné opatrenie proti konkurenčnej spoločnosti NanoString. Išlo o prvé inter partes predbežné opatrenie UPC v prípade, v ktorom sa uskutočnilo ústne pojednávanie s oboma stranami. Spoločnosť NanoString oznámila, že sa proti tomuto príkazu odvolá na odvolací súd UPC v Luxemburgu. Už v júni 2023 UPC prostredníctvom lokálnej divízie v Dusseldorfe vydal prvé ex parte predbežné opatrenie.

https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/09/20/upc-grants-10x-genomics-preliminary-injunction-nanostring-appeals/Chystá sa nová EÚ regulácia štandardných základných patentov (SEP)

Dňa 27. apríla 2023 Komisia navrhla nový rámec pre štandardné základné patenty (SEP) vrátane posúdenia vplyvu a jeho zhrnutia, ako aj návrhu nariadenia. Reforma SEP sa zameriava na vyvážený rámec, ktorým sa stanovuje globálny štandard transparentnosti SEP s týmito 2 cieľmi: 1) Zabezpečiť, aby majitelia aj vykonávatelia SEP v EÚ inovovali v EÚ, vyrábali a predávali výrobky v EÚ a boli konkurencieschopní na trhoch mimo EÚ. 2) Zabezpeč, aby koneční používatelia vrátane MSP a spotrebiteľov mali prospech z výrobkov založených na najnovších štandardizovaných technológiách za primerané ceny. Cieľom iniciatívy je motivovať európske firmy k účasti na procese vývoja noriem a k rozsiahlej implementácii takýchto štandardizovaných technológií, najmä v odvetviach internetu vecí (IoT). Počíta sa s úlohou EUIPO, stanovia sa pravidla určovania FRAND podmienok a tiež podporné nástroje pre MSP.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en


Umelá inteligencia a patentové právo: Vyváženie inovácií a vynálezcovstva

Zo stanovísk USPTO a federálneho súdu vyplýva, že vynálezy vytvorené ľuďmi s pomocou umelej inteligencie sú prípustné pre udelenie patentovej ochrany. Existuje však neistota a veľa diskusií o tom, aká intenzita pomoci umelej inteligencie je už príliš veľká na to, aby výsledok bol patentovateľný. A podľa súčasného právneho stavu nie sú vynálezy vyvinuté výlučne strojom s umelou inteligenciou oprávnené na patentovú ochranu. Zásadnejší posun v patentovom vynálezcovstve by si vyžadoval preskúmanie nespočetného množstva zložitých otázok vrátane týchto: 1) Ak umelá inteligencia môže byť vynálezcom, čo sa stane s ľudskými štandardmi, podľa ktorých sa posudzujú inovácie pri rozhodovaní o patentovateľnosti? 2) Bola by umelá inteligencia ako vynálezca obvinená z toho, že má všetky znalosti, ktoré sú dostupné na internete? 3) Ak by tomu tak bolo, nestalo by sa pre umelú inteligenciu všetko zrejmým, a teda nepatentovateľným?

https://www.skadden.com/insights/publications/2023/04/quarterly-insights/ai-and-patent-law

Ochranné známky a označenia

EUIPO zamietol prihlášku ochrannej známky „Put Putin In“

Prihlášku tejto slovnej známky podali v marci 2023 dvaja prihlasovatelia zo Švédska pre tovary v triede 25 – oblečenie, pokrývky hlavy. EUIPO prihlášku zamietol, pretože podľa prieskumového pracovníka bola v rozpore s dobrými mravmi tým, že využíva ruskú inváziu na Ukrajinu. Tá spôsobila infláciu, nutnosť dovozu skvapalneného zemného plynu, zvýšené výdavky na obranu, útek Ukrajincov z krajiny, nedostatok surovín, negatívny vplyv na rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny a smrť tisícov vojakov a civilistov. Hoci sa tento znak môže vnímať pozitívne, využíva tragédiu na komerčné účely. Proti rozhodnutiu o zamietnutí zo septembra 2023 je stále prípustné odvolanie.

https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/put-putin-in-not-registerable-as-eu.html

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018843822


Puma vs. Jauguar: Významová podobnosť či zhoda nemusí stačiť na pravdepodobnosť zámeny

Konštatujúc síce určitú podobnosť medzi logom jaguára a logom pumy a berúc do úvahy identitu dotknutých tovarov a služieb, podľa EUIPO vizuálne rozdiely medzi označeniami sú tak jasne vnímateľné a dostatočne prevažujú nad ich podobnosťou. Zdôraznil, že Jaguar sa nemôže spoliehať na ochranu zobrazenia druhu zvieraťa ako takého, ale môže vylúčiť zápis napadnutého označenia len vtedy, ak samotné obrazové zobrazenie vykazuje významné podobnosti.

https://ipkitten.blogspot.com/2023/08/the-conceptual-comparison-to-be-or-not.html

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01513313


„Emmentaler“ nemôže byť ochrannou známkou EÚ                        

Všeobecný súd 24. mája 2023 vo veci T-2/21 rozhodol, že výraz "Emmentaler" nemôže byť chránený ako ochranná známka EÚ, pretože má opisný charakter v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001 (nariadenie o ochrannej známke EÚ). Vo veci je podané odvolanie (C-458/23 P).

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/trade-mark-news-emmentaler-and-maison-margiela-2023-06-06_en

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274062&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1251519


Rozsudok vo veci C832/21 Beverage City

Článok 8 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že: viacerých žalovaných s bydliskom, resp. sídlom v rôznych členských štátoch možno žalovať na súde v mieste bydliska, resp. sídla ktoréhokoľvek z nich, na ktorom boli v rámci žaloby pre porušenie práv podané návrhy smerujúce proti všetkým týmto žalovaným majiteľom ochrannej známky Európskej únie, ak sa im vytýka vecne zhodné porušenie práv z tejto ochrannej známky, ktorého sa dopustil každý z nich v prípade, keď sú títo žalovaní viazaní zmluvou o výhradnej distribúcii.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277065&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1252036


Rozsudok vo veci C654/21 LM

Článok 124 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie v spojení s jeho článkom 128 ods. 1 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že: vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie sa môže týkať všetkých práv, ktoré majiteľovi tejto ochrannej známky vyplývajú zo zápisu tejto ochrannej známky, bez toho, aby bol tento vzájomný návrh, pokiaľ ide o jeho predmet, obmedzený rámcom sporu definovaným žalobou o porušení práv.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=274421&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1252036


Rozsudok vo veci C-104/22 Lännen MCE Oy

Článok 125 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že: majiteľ ochrannej známky Európskej únie, ktorý sa domnieva, že bol poškodený tým, že tretia osoba používa bez jeho súhlasu označenie zhodné s touto ochrannou známkou v reklamách a ponukách na predaj na internete pre tovary rovnaké s tými alebo podobné tým, pre ktoré je uvedená ochranná známka zapísaná, môže proti tejto tretej osobe podať žalobu pre porušenie práv na súd pre ochranné známky Európskej únie členského štátu, na ktorého území sa nachádzajú spotrebitelia a obchodníci, ktorým sú tieto reklamy alebo ponuky na predaj určené, a to bez ohľadu na skutočnosť, že uvedená tretia osoba výslovne a jednoznačne neuvádza tento členský štát medzi územiami, na ktoré by mohli byť dotknuté výrobky dodané, ak tá istá tretia osoba použila toto označenie v platenom odkaze na internetovej stránke vyhľadávača, ktorý používa národnú doménu prvej úrovne tohto členského štátu. Naproti tomu nie je to tak len preto, že dotknutá tretia osoba v prirodzenom odkaze na obrázky svojich výrobkov na serveri pre zdieľanie online fotografií pod generickou doménou prvej úrovne použila meta tagy s dotknutou ochrannou známkou ako kľúčovým slovom.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272973&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1252036


Rozsudok vo veci C-686/21 VW

Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva sa majú vykladať v tom zmysle, že: otázka, či udelenie alebo zrušenie licencie na používanie národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Európskej únie vlastnenej v spoluvlastníctve vyžaduje rozhodnutie prijaté jednomyseľne spolumajiteľmi alebo väčšinou týchto spolumajiteľov, patrí do pôsobnosti uplatniteľného vnútroštátneho práva.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272970&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1252036


Doménové spory pred Centrom ADR v roku 2023

Experti Centra ADR pri European Information Society Institute (EISi) za prvých 9 mesiacov roku 2023 (do septembra) už 9 doménových sporov, čo je viac ako v celom roku 2022. Všetky sú už online verejne dostupné. Išlo o doménové spory <remymartin.sk>, <abcom-store.sk>, <topobaly.sk>, <isostar.sk>, <facebook.sk>, <stiga.sk>, <biontech.sk>, <ab-com.sk>, <umbroll.sk>.

https://adr.eisionline.org/sk/rozhodnutia/

Autorské právo

Lokalizácia porušení práv duševného vlastníctva v online prostredí: Od webu 2.0 k webu 3.0 a metaverse - nová štúdia pre WIPO

Nová štúdia WIPO zo septembra 2023 ponúka ako hlavný záver (časť 7), že v súčasnom stave sa zdá, že existujúci právny rámec - ako ho interpretujú súdy vo viacerých jurisdikciách v súvislosti so scenármi webu 2.0 - poskytuje dostatočne spoľahlivé usmernenie pre lokalizáciu porušení práv duševného vlastníctva vrátane tých, ktoré boli spáchané prostredníctvom metaverse(ov).

https://ipkitten.blogspot.com/2023/09/the-localization-of-ip-infringements-in.html

https://www.wipo.int/export/sites/www/enforcement/en/pdf/case-strudy-the-localiaztion-of-ip-infringement.pdfEd Sheeran ešte nemá v USA definitívne vyhratý autorskoprávny spor

Podľa práva USA musí žalobca na to, aby uspel v prípade porušenia autorských práv, preukázať, že žalovaný skutočne skopíroval dielo žalobcu a že v dôsledku kopírovania existuje podstatná podobnosť medzi dielom žalovaného a chránenými prvkami diela žalobcu. Ak má dielo chránené aj nechránené prvky, analýza musí zahŕňať vyňatie nechránených prvkov z úvahy. Súd potom skúma len to, či sú chránené prvky samy o sebe podstatne podobné. Obe strany predložili znalecké posudky muzikológov. V správe Alexandra Stewarta v mene žalobcov (Kathryn Townsend Griffin, Helen Mcdonald) sa dospelo k záveru, že skladba Thinking Out Loud bola skopírovaná zo skladby Let's Get It On, pričom sa v nej uvádza, že podobnosť zahŕňa basovú melódiu, časti bicích a harmónie, štrukturálne umiestnenie v celkovej forme a mierny posun v nastavení nad štvorakordovým groovom. Na druhej strane, Lawrence Ferrara poskytol v mene žalovaných (Ed Sheere a Amy Wadge) protichodnú správu, v ktorej uviedol, že piesne nemali žiadne významné štrukturálne, harmonické, rytmické, melodické ani textové podobnosti. V tejto správe sa tiež uvádzalo, že akékoľvek podobnosti medzi oboma piesňami predstavujú vyjadrenie, ktoré bolo bežné pred vytvorením skladby Let's Get It On. Sheeran a Wadge tvrdili, že piesne nie sú podstatne podobné, pretože podobné prvky sú bežné, a preto nie sú chránené autorským právom. Žaloba bola síce zamietnutá, ale v júni 2023 bolo podané odvolanie.

https://ipkitten.blogspot.com/2023/08/ed-sheeran-us-music-copyright.htmlMalá morská víla, satira a sloboda prejavu

V rozhodnutí, ktoré otriasa hranicami autorských práv a paródie v Dánsku, dánsky najvyšší súd zdôraznil význam slobody prejavu a preukázal existenciu dánskeho princípu autorskej paródie - a to aj v prípade, že predmetom diskusie je národný symbol. Jadrom tohto prelomového rozhodnutia je veľmi obľúbený dánsky národný symbol, Malá morská víla. Sochu, ktorú vytesal Edvard Eriksen, noviny Berlingske "prerobili" dvakrát: jedna verzia ju zobrazovala so zombie tvárou počas volebnej kampane v roku 2019 a druhá s maskou na tvári uprostred pandémie COVID-19 v roku 2020. Tieto interpretácie, pôsobiace ako spoločensko-kritický komentár, vyvolali búrlivú diskusiu a následnú žalobu zo strany Eriksenových dedičov, ktorí tvrdili, že došlo k porušeniu autorských práv.

https://ipkitten.blogspot.com/2023/06/guest-post-third-times-charm-little.htmlPri dedení autorských práv sa neuplatňuje odúmrť

Najvyšší súd SR v roku 2022 zopakoval notorietu autorského práva, ktorá na území Slovenska platí takmer 100 rokov (s výnimkou obdobia 1953-1964): "V prípade absolútnych majetkových autorských práv nemožno použiť ustanovenie o odúmrti (§ 462 Občianskeho zákonníka). Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať a nejde o dielo spoluautorské, dielo sa stane voľným (§ 9 ods. 2 písm. b/ zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon)." (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. februára 2022, sp. zn. 2 CdoGp 1/2020, zaradené do Zbierky stanovísk NS a rozhodnutí súdov pod č. 46/2022).

https://www.nsud.sk/data/att/676/637297.f1bf1b.pdfNa zmluvy s digitálnym plnením si musíme počkať

V júni 2023 bol v parlamente schválený rozsiahly legislatívny balíček, ktorého súčasťou bola okrem nového zákona o ochrane spotrebiteľa aj významná novela Občianskeho zákonníka transponujúca EÚ smernicu 2019/770. S účinnosťou od 1. augusta 2023 sa mal doplniť nový zmluvný typ "Zmluva s digitálnym plnením" s pomerne obsiahlou osobitnou úpravou zásadných aspektov, ako napr. dodanie a zmena digitálneho plnenia, ktoré musí spĺňať dohodnuté a aj všeobecné požiadavky (štandardy), zodpovednosť za vady, dôkazné bremeno, zľava z ceny a odstúpenie od zmluvy, náhrada nákladov. V júli 2023 však prišlo prezidentkino veto a na zmluvy s digitálnym plnením si tak musíme počkať, zrejme až do roku 2024.

https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vetovala-zakon-o-ochrane-spotrebitela/


Rozsudok vo veci C-426/21 Ocilion IPTV Technologies

1.     Článok 2 a článok 5 ods. 2 písm. b) smernice 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa majú vykladať v tom zmysle, že: výnimka z výlučného práva autorov a vysielajúcich organizácií povoliť alebo zakázať rozmnožovanie chránených diel sa nemôže vzťahovať na službu ponúkanú prevádzkovateľom online retransmisie televízneho vysielania komerčným zákazníkom, ktorá umožňuje z uloženia na cloude alebo z hardvéru a softvéru sprístupneného na mieste, z iniciatívy koncových používateľov tejto služby vykonať priebežný alebo ad hoc záznam týchto vysielaní, keď kópiu vytvorenú prvým z týchto používateľov, ktorý si vybral vysielanie, prevádzkovateľ sprístupní neurčitému počtu používateľov, ktorí si chcú pozrieť rovnaký obsah.

2.     Článok 3 ods. 1 smernice 2001/29 sa má vykladať v tom zmysle, že: poskytovanie online retransmisie televízneho vysielania zo strany poskytovateľa svojmu komerčnému zákazníkovi, potrebného hardvéru, ako aj potrebného softvéru, vrátane technickej pomoci, ktorá umožňuje tomuto zákazníkovi zo záznamu poskytnúť svojim vlastným zákazníkom prístup k online televíznym vysielaniam, a to aj napriek tomu, že vie o skutočnosti, že jeho služba môže byť použitá na prístup k chránenému obsahu vysielaní bez súhlasu jeho autorov, nepredstavuje „verejný prenos“ v zmysle tohto ustanovenia.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275384&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1252036

Ostatné

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií

Vláda Slovenskej republiky v máji 2023 schválila Národnú stratégiu duševného vlastníctva.

https://vaia.gov.sk/sk/inovujeme-slovensko/narodna-strategia-vyskumu-vyvoja-a-inovacii-2/Národná stratégia duševného vlastníctva

Vláda Slovenskej republiky v júni 2023 schválila Národnú stratégiu duševného vlastníctva.

https://www.indprop.gov.sk/aktuality?clanok=vlada-slovenskej-republiky-uznesenim-c-295-schvalila-narodnu-strategiu-dusevneho-vlastnictva

Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Adresa

BCH Advokáti Chlipala

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón