Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

toto je 1. vydanie IP newslettera od BCH Advokáti Chlipala v roku 2024 .
Aj naďalej v každom kvartáli mapujeme aktuality v oblasti duševného vlastníctva doma i v zahraničí.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na odber nášho IP Newslettera.
Stačí nám zaslať Vašu emailovú adresu – viď spodnú časť tejto webstránky – a informáciu o novom vydaní dostanete emailom.
Najbližšie domáce a medzinárodné podujatia

23.-24. máj 2024
ICIPLR, International Conference on Intellectual Property Law and Regulations - Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
13.-14. jún 2024
ICIPIL, International Conference on Intellectual Property and Information Law - Copenhagen, Dánsko

20.-21. jún 2024
ICMIP, International Conference on Managing Intellectual Property - Paríž, Francúzsko  

Patenty a nové technológie

Európsky parlament hlasoval za vylúčenie rastlín upravených génovou úpravou z patentovateľnosti 


Európsky parlament hlasoval za vylúčenie rastlín upravených génovou úpravou z patentovateľnosti, čím zmenil návrh, ktorý pôvodne smeroval k uvoľneniu regulácií pre tieto génovo upravené rastliny. Napriek tomu toto rozhodnutie nie je právne záväzné a momentálne nemá vplyv na možnosť patentovania rastlín génovou úpravou, čo môže negatívne ovplyvniť európsky agro-technologický priemysel a odradiť od inovácií. Génová úprava, považovaná za bezpečnejšiu v porovnaní s genetickou modifikáciou, je kľúčová pre globálnu potravinovú bezpečnosť, umožňuje modifikáciu rastlín pre lepší výnos, odolnosť voči škodcom a odolnosť voči suchu. Avšak rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z roku 2018 klasifikovalo organizmy upravené génovou úpravou ako geneticky modifikované organizmy, čím ich podriadilo prísnym reguláciám EÚ. Nedávne udalosti poukazujú na pretrvávajúce výzvy v dosahovaní rovnováhy medzi inováciami a reguláciou a napriek postoju Európskeho parlamentu, zostáva otázne, ako to nakoniec ovplyvní práva na patenty pre rastliny upravené génovou úpravou v Európe. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/02/european-parliament-votes-to-exclude.html


Jednoznačné zverejnenie bez patentovej nevhodnosti (T 2171/21)  


Rozhodnutie Odvolacej rady Európskeho patentového úradu (EPO) v prípade T 2171/21 jasne demonštruje prísny postoj k pravidlám o doplnenom materiáli. Toto rozhodnutie preukazuje skutočnosť, že jednoduché zoznamy funkcií sú nedostačujúce na splnenie základných požiadaviek pre patentovú prihlášku v Európe. Tento prípad ponúka cenné poučenie pre amerických patentových právnikov o význame detailného a presného zápisu, ktorý musí vyvažovať medzi splnením európskych požiadaviek a zároveň sa vyhnúť tzv. americkým "patentovým profanitám". Konkrétne v prípade patentu spoločnosti Novartis na secukinumab bol sporný pre kombináciu viacerých elementov z rôznych častí pôvodnej prihlášky, čo bolo vyhodnotené ako nedostatočný základ pre patentovú ochranu. Odvolacia rada poukázala na dôležitosť jednoznačného a individuálneho zverejnenia každej požadovanej kombinácie, namiesto spoliehania sa na obecné zoznamy možností. Tento prípad zdôrazňuje, že pri tvorbe patentových zápisov je kľúčové zahrnúť špecifické smerníky alebo "pointery", ktoré by smerovali k požadovanej kombinácii, a tým vyhoveli prísnym európskym štandardom bez rizika obmedzenia v USA.  


https://ipkitten.blogspot.com/2023/12/unambiguous-disclosure-without-patent.html  

Nestrieľajte si do nohy: Význam histórie európskeho spisu pri interpretácii nárokov amerického patentu (K-fee proti Nespresso) 


V prípade K-fee vs. Nespresso bolo poukázané na dôležitosť estoppel obalu spisu v USA, kde podania v iných jurisdikciách, vrátane Európy, môžu ovplyvniť interpretáciu patentových nárokov. Spor sa sústredil na definíciu "čiarového kódu" v kontexte patentu na kávovar, pričom bolo sporné, či termín zahŕňa bitové kódy. Federálny súd sa odvolával na podania K-fee v Európe, aby určil, či tieto podania zúžili význam "čiarového kódu". Nakoniec súd usúdil, že argumenty K-fee v Európe nevylučovali bitové kódy z definície "čiarového kódu". Rozhodnutie pripomína potrebu medzinárodnej perspektívy v patentovej stratégii a vyzýva k opatrnosti pri podávaní a spracovávaní patentových prihlášok, aby sa predišlo negatívnym dôsledkom v USA. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/01/dont-shoot-yourself-in-foot-european.html  


Novo zverejnené nariadenie CBP odhaľuje redizajn pulznej oxymetrie Apple Watch 


V januári 2024 malo rozhodnutie Colnej a pohraničnej ochrany USA (CBP) významný dopad na prípad Masimo proti Apple, keďže toto rozhodnutie umožnilo spoločnosti Apple upraviť dizajn hodiniek Apple Watch tak, aby obišiel zákaz dovozu vydaný Medzinárodnou obchodnou komisiou (ITC) týkajúci sa porušovania patentov na technológiu pulznej oxymetrie. CBP rozhodlo, že upravené hodinky Apple, ktoré deaktivovali spornú funkciu, sú dostatočne odlišné a môžu byť dovážané a predávané v USA. Upravený dizajn zahŕňa zmeny na úrovni hardvéru aj softvéru, pričom hardvér pre pulznú oxymetriu zostáva v hodinkách, ale je deaktivovaný. CBP konštatovalo, že úpravy nepredstavujú porušenie patentov Masimo v čase dovozu a predaja, čím sú upravené hodinky mimo rozsahu zákazu ITC. Toto rozhodnutie však platí len pre špecifické okolnosti tohto prípadu a nie je záväzné pre budúce situácie, ktoré by sa líšili od popísaných faktov. 


https://patentlyo.com/patent/2024/03/released-oximetry-redesign.html  

Celanese proti komisii pre medzinárodný obchod (ITC): Môže byť tajný výrobný proces patentovaný po predaji výsledného výrobku? 


Federálny súd posudzoval, či Celanese môže patentovať proces výroby sladidla acesulfam draselný (Ace-K) používaný pred predajom tohto produktu, napriek tomu, že predaj produktu prebehol skôr ako podanie patentovej prihlášky. ITC rozhodla proti Celanese, argumentujúc, že predaj Ace-K pred viac ako rokom pred podaním patentových prihlášok zrušuje nároky na patent podľa amerického zákona o vynálezoch (AIA). Celanese tvrdí, že ich interpretácia zákona AIA podporuje zverejnenie obchodných tajomstiev a harmonizáciu s medzinárodným patentovým právom. Oponenti však tvrdia, že Celanese sa snaží nespravodlivo využiť monopolné práva. Prípad, ktorý má významné dôsledky pre vzťah medzi patentovými právami a právami na obchodné tajomstvá, je teraz opäť pred PTAB na posúdenie patentovateľnosti navrhovaných nárokov. 


https://patentlyo.com/patent/2024/03/celanese-process-patented.html  

Ochranné známky a označenia

Odvolací súd USA pre deviaty obvod hovorí, že okresný súd správne zrušil prihlášky ochranných známok na konope pre nedostatok zámeru používať ich v dobrej viere 


Odvolací súd USA pre Deviaty obvod potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu, ktoré zrušilo žiadosti o ochrannú známku čakajúce na Úrade pre patenty a ochranné známky USA (USPTO), na základe nedostatku skutočného úmyslu používať značku. Rozhodnutie vychádzalo z prípadu, kde BBK Tobacco žalovalo Central Coast Agriculture (CCA) za porušenie ochranných známok týkajúcich sa produktov s konope. Odvolací súd USA pre deviaty obvod rozhodol, že okresné súdy majú právomoc zrušiť žiadosti o ochranné známky, a potvrdil zrušenie štyroch žiadostí o ochrannú známku CCA. Sudca Bumatay v nesúhlase argumentoval, že federálne súdy nemajú právomoc zasahovať do procesu registrácie ochranných známok pred ich registráciou USPTO. Napriek tomu väčšina zastávala názor, že okresné súdy môžu rozhodovať o práve na registráciu a upravovať register ochranných známok, čo napomáha riešeniu sporov o registráciu v jednom konaní. 


https://ipwatchdog.com/2024/04/02/ninth-circuit-says-district-courts-can-cancel-trademark-applications-lack-bona-fide-intent-use/id=174893/  

"El TORO LOCO": keď Monster truck show znamená porušenie ochrannej známky aj autorských práv 


Feld Motor Sports Inc., organizátor podujatí "Monster Jam", je vlastníkom ochrannej známky "El TORO LOCO", ktorá bola predmetom sporu so spoločnosťou H Z, organizujúcou šou s monster truckom "EI TORO Del FUEGO". Parížsky súd rozhodol, že H Z porušila ochrannú známku a autorské práva Feld Motor Sports tým, že jej monster truck bol príliš podobný "El TORO LOCO". Súd potvrdil originalitu a jedinečnosť "El TORO LOCO" a rozhodol, že prezentácia monster trucku spoločnosti H Z predstavuje porušenie autorských práv. Toto rozhodnutie zdôrazňuje, že ochranné známky a autorské práva môžu v rovnakom spore koexistovať, ale podliehajú odlišným požiadavkám a pravidlám. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/02/ei-toro-loco-when-monster-truck-show.html  

Podanie na SDEÚ o vzájomnom vzťahu medzi zlou vierou a funkcionalitou v práve ochranných známok  


Francúzsky Najvyšší súd požiadal Súdny dvor Európskej únie (CJEU) o predbežné rozhodnutie týkajúce sa otázky ohľadom zlej viery a funkcionality v práve ochranných známok. Spor sa týka spoločnosti CeramTec, ktorá po vypršaní patentu na keramickú zložku svojho výrobku, ružovej bedrovej náhrady, požiadala o registráciu troch EÚ ochranných známok s ružovou farbou. Coorstek, konkurent CeramTec, argumentoval, že žiadosti boli podané v zlej viere s cieľom udržať si monopol a že ružová farba bola výsledkom patentovaného chrómového oxidu. Po súdnom spore Parížsky odvolací súd potvrdil zrušenie ochranných známok CeramTec z dôvodu zlej viery. 


Cour de Cassation sa obrátil na CJEU s otázkami, či je zlá viera autonómnym dôvodom neplatnosti nezávislým od funkcionality produktu a či sa zlá viera môže posudzovať bez zohľadnenia technického prínosu znaku zaregistrovaného ako ochranná známka. Tento prípad môže mať dôležité dôsledky pre interpretáciu pojmu zlej viery a jej aplikáciu v kontexte EÚ ochranných známok. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/02/new-cjeu-referral-on-interplay-between.html  

SDEÚ o dôkaznom bremene pri vyčerpaní práv z ochrannej známky  


Súdny dvor Európskej únie (SDEU) sa v prípade Hewlett Packard Development Company (C-367/21) zaoberal otázkou, kto nesie dôkazné bremeno v situácii, keď sa tvrdí vyčerpanie práv z ochrannej známky. SDEU určil, že v situáciách, kde existuje reálne riziko rozdelenia trhov, leží dôkazné bremeno o nevyčerpaní práv na strane vlastníka ochrannej známky. Toto rozhodnutie reflektuje potrebu zachovať rovnováhu medzi ochranou práv z ochrannej známky a zabezpečením voľného pohybu tovaru v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Toto rozhodnutie zároveň kládlo dôraz na to, že samotný systém selektívnej distribúcie automaticky neznamená riziko rozdelenia trhov, a nevyžaduje od vlastníkov ochranných známok, aby zaviedli systém značenia pre overenie pôvodu tovaru. Rozhodnutie posilňuje judikatúru SDEU o dôkaznom bremene pri vyčerpaní práv z ochrannej známky.  


https://ipkitten.blogspot.com/2024/01/cjeu-on-burden-of-proof-for-exhaustion.html 

Štyri krúžky na mriežke automobilu porušujú ochrannú známku Audi 


Súdny dvor Európskej únie (SDEU) v prípade Audi (C-334/22) rozhodol, že použitie montážneho prvku v tvare ochrannej známky Audi na neoriginálnych náhradných dieloch, ako sú mriežky chladiča, predstavuje porušenie ochrannej známky. SDEU zdôraznil, že originálny výrobca nemôže byť donútený povoliť použitie svojej ochrannej známky na náhradné diely, ktoré sú určené na montáž loga. Tento verdikt kládol dôraz na ochranu funkcií ochrannej známky a na to, že informácie o účele náhradného dielu by mali byť poskytované oddelene, bez použitia loga Audi. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/02/four-rings-on-car-grille-infringe-audis.html


Autorské právo

Spoločnosť Cloudflare je zodpovedná za porušenie autorských práv poskytovaním služieb CDN, ale nie za služby DNS resolvera. 


Po rozhodnutí Nemeckého najvyššieho súdu, ktoré stanovilo vysoký prah pre nariadenia o blokovaní webových stránok, sa Vyšší regionálny súd v Kolíne nad Rýnom zaoberal otázkou, či poskytovatelia služieb DNS resolver a CDN môžu byť zodpovední za porušenie autorských práv, keď poskytujú svoje služby prevádzkovateľom webových stránok s nelegálnym obsahom. Súd uznal spoločnosť Cloudflare za zodpovednú za poskytovanie služieb CDN webovej stránke ddl-music.to, ktorá distribuovala odkazy na hudbu chránenú autorskými právami, ale nie za jej služby DNS resolver. Toto rozlíšenie bolo urobené, pretože sa považovalo, že služby CDN zohrávali nevyhnutnú úlohu v sprístupnení porušujúceho obsahu, zatiaľ čo služby DNS resolver, ako jedna z mnohých a fungujúce neutrálnym spôsobom, nepriamo neumožňovali prístup k chránenému materiálu. Súd tiež diskutoval o dôsledkoch Digitálneho služobného aktu (DSA) na výnimky zo zodpovednosti a zdôraznil, že služby CDN Cloudflare si nemôžu nárokovať výnimky podľa Smernice o elektronickom obchode kvôli ich aktívnej úlohe v prenose a úprave údajov. Toto rozhodnutie poukazuje na zložitú rovnováhu medzi presadzovaním autorských práv a technickými funkcionalitami internetových služieb. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/02/cloudflare-liable-for-copyright.html


Výzva na zjednotenie autorských práv v EÚ od... EUIPO? 


João Negrão, nový výkonný riaditeľ Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO), naznačuje podporu väčšej harmonizácii autorských práv v EÚ. Negrão diskutuje o možnosti vytvorenia európskeho titulu autorského práva, ktorý by mohol byť spravovaný EUIPO. Táto iniciatíva by mohla byť reakciou na potrebu modernizácie autorských práv a podporu jednotného trhu v digitálnom prostredí. Predchádzajúce snahy o vytvorenie európskeho titulu autorského práva sa stretli s problémami, ale Negrão vyjadruje podporu ambicióznejším harmonizačným krokom v budúcnosti. Téma väčšej harmonizácie by mohla byť predmetom diskusií počas nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/11/a-plea-for-eu-copyright-unification.html  


Francúzsky súd potvrdil autorskú ochranu pre stoličku "Tam Tam" 


Francúzsky súd potvrdil autorskú ochranu pre stoličku "Tam Tam". Diela aplikovaného umenia sa zdajú byť nekonečným zdrojom sporov v oblasti duševného vlastníctva.  


Francúzska spoločnosť Stamp predávala model odnímateľnej plastovej stoličky "Tam Tam", ktorú vytvoril Henri Massonnet v roku 1968. Prototyp a stolička boli zaregistrované ako dizajny v novembri 1968 a septembri 1983. Stamp podal žalobu na La Foir'fouille a FF Digitale za porušenie autorských práv, pretože predávali model stoličky pripomínajúci stoličku Stamp. 


Lyon Court of Appeal rozdelil svoje odôvodnenie na niekoľko krokov. Najprv preskúmal, či je stolička ochrániteľná autorským právom, a zdôraznil, že dielo môže byť chránené, len ak nesie pečať osobnosti autora. Súd odmietol argument La Foir'fouille o oslabení originality stoličky Tam Tam predložením podobných stoličiek a zdôraznil, že koncept predchádzajúceho umenia sa nemôže takto uplatňovať v autorskom práve. 


Nakoniec súd rozhodol, že obžalovaný spáchal porušenie autorských práv predajom stoličky reprodukujúcej originálne charakteristiky stoličky Tam Tam. Z praxe vyplýva, že dielo aplikovaného umenia, ako je nábytok, môže byť chránené autorským právom, ak je dostatočne originálne. Toto rozhodnutie pripomína, že predchádzajúce uznanie originality diela by nemalo nevyhnutne viesť k vyhnutiu sa tejto charakteristike v novom spore. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/03/french-court-confirms-copyright.html  

Zahrnutie lampy do fotografie: Francúzsky súd objasnil náhodné začlenenie  


Vo francúzsku nedávno nastal prípad porušenia autorských práv, v ktorom bolo skúmané náhodné zahrnutie ako potenciálna výnimka či obmedzenie podľa európskeho autorského práva. Sochár Philippe Cuny podal žalobu proti návrhárovi Carlu Rampazzimu za neoprávnené použitie lampy "Lyre". Súd rozhodol v prospech Cunyho, potvrdzujúc autorskú ochranu lampy, súd zároveň odmietal obranu v podobe argumentu náhodného zahrnutia. Súd zdôraznil, že zahrnutie lampy vo fotografii bolo zjavné a úmyselné, nie náhodné.  


https://ipkitten.blogspot.com/2023/10/inclusion-of-lamp-in-photograph-french.html  


Čínsky súd považuje obrázok generovaný umelou inteligenciou za chránený autorským právom 


Čínsky súd priznal obrázku vytvorenému umelou inteligenciou autorskoprávnu ochranu v prípade týkajúcom sa obrázku "Jarný vánok prináša nehu". Žalobca, ktorý obrázok vytvoril pomocou softvéru Stable Diffusion, zistil, že jeho dielo bolo použité bez súhlasu na inej platforme. Súd rozhodol, že tento obrázok spĺňa kritéria diela podľa autorského zákona, odráža intelektuálny vklad a je originálnym výrazom autora. Napokon súd rozhodol v prospech žalobcu, čím potvrdil jeho autorské práva na obrázok a priznal mu odškodnenie za jeho neoprávnené použitie. Tento verdikt otvára diskusiu o autorských právach diel vytvorených umelou inteligenciou a vyzýva k revízii tradičných koncepcií autorského práva v ére AI. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/12/chinese-court-deems-ai-generated-image.html  

Po Švédskych je na rade Nemecký, aby požiadali Súdny dvor Európskej únie o objasnenie ochrany autorských práv diel aplikovaného umenia vo veci USM Haller 


Po nedávnej žiadosti švédskeho súdu o posúdenie originality diel aplikovaného umenia teraz nemecký Bundesgerichtshof (BGH) predkladá Súdnemu dvoru Európskej únie (CJEU) podobnú otázku. V kontexte sporu medzi spoločnosťou USM, výrobcom modulárneho nábytkového systému USM Haller, a predajcom náhradných a doplnkových dielov sa BGH pýta na podmienky ochrany autorským právom a na vplyv slobodných a kreatívnych rozhodnutí autora na originalitu. Súd sa zameriava aj na to, či by pri posudzovaní originality mal byť uplatnený objektívny alebo subjektívny štandard a či môžu byť pri hodnotení originality zohľadnené aj okolnosti vznikajúce po vytvorení produktu. Tento prípad otvára diskusiu o vztahu medzi ochranou dizajnu a autorským právom a poukazuje na potrebu jednotného posúdenia originality v rámci práva EÚ. 


https://ipkitten.blogspot.com/2023/12/after-swedes-its-time-for-germans-to.html  

Ostatné

Kylian Mbappé má ochrannú známku na svoju ikonickú gólovú oslavu - prečo môže póza tvoriť súčasť chránenej značky hráča 


Kylian Mbappé si zaregistroval svoju ikonickú oslavu gólu a ďalšie prvky svojho obrazu ako ochranné známky v rôznych krajinách vrátane Európskej únie. Tento krok umožňuje, aby bol jeho obraz, meno a citáty využívané komerčne na širokú škálu produktov, a zároveň si vyhradil právo na kontrolu nad používaním týchto známok. Ochrana takýchto známok pomáha vytvoriť silnú asociáciu medzi Mbappé a produktmi, na ktorých je jeho značka zobrazená, čím sa odlišujú od tovarov iných predajcov. Napriek legitimite tejto stratégie ochrany známok by Mbappé mal byť opatrný pri presadzovaní svojich práv proti tým, ktorí jednoducho vyjadrujú svoje názory o ňom, aby neobmedzoval slobodu prejavu fanúšikov. 


https://theconversation.com/kylian-mbappe-has-trademarked-his-iconic-goal-celebration-why-a-pose-can-form-part-of-a-players-protected-brand-224302  

Ako môže žaloba New York Times proti OpenAI zmeniť fungovanie umelej inteligencie a autorských práv  


V roku 2023 podalo New York Times žalobu proti OpenAI a Microsoftu za použitie svojich článkov na trénovanie AI nástrojov, ako je ChatGPT, čo bolo podľa New York Times považované za porušenie autorských práv. OpenAI tvrdí, že podporuje žurnalistiku a že žaloba NYT nemá opodstatnenie. Prípad zdôrazňuje otázky o používaní autorských materiálov na trénovanie AI a možnom vplyve na tradičné médiá a vývoj AI. EÚ AI Akt naznačuje smerovanie budúcich autorských zákonov v riešení AI, ktoré vyžadujú autorizáciu od držiteľov práv na použitie ich diel. Tento prípad môže mať dôležité dôsledky pre ochranu tvorivého obsahu a inovácie v AI. 


https://theconversation.com/how-a-new-york-times-copyright-lawsuit-against-openai-could-potentially-transform-how-ai-and-copyright-work-221059 

Nedovoľte, aby vo vás slová "schválené FDA" alebo "patentované" v reklamách vyvolali falošný pocit bezpečia 


Štúdia analyzovala stovky reklám a odhalila, že doplnky a kozmetické produkty často zavádzajúco používajú termíny ako "patentované" alebo "schválené FDA" na naznačenie bezpečnosti alebo účinnosti. Má to patent znamená len, že môžete zabrániť iným využívať váš vynález, ale nezaručuje, že vynález funguje alebo je bezpečný. Termín "schválené FDA" znamená, že prínosy produktu prevážia nad rizikami pre špecifický účel, nie že je produkt vysokej kvality alebo málo rizikový. Reklamy s nejasnými odkazmi na vládne autority môžu zavádzať spotrebiteľov, aby si mysleli, že produkty sú bezpečnejšie alebo účinnejšie, než sú v skutočnosti. Táto prax môže narušiť hospodársku súťaž, zaťažiť vládne agentúry neopodstatnenými patentovými žiadostiam a odstrašiť nových účastníkov trhu od súťaže. Autor štúdie plánuje ďalšie výskumy na zistenie, prečo spotrebitelia tak pozitívne reagujú na termíny ako "patentované" alebo "schválené FDA" a kto je najpravdepodobnejšie zmätený týmito taktikami. Navrhuje sa, aby zákon umožnil spotrebiteľským skupinám ľahšie žalovať v prípade zavádzajúcich reklám a aby Federal Trade Commission kládla väčšiu zodpovednosť na spoločnosti za pravdivosť ich reklám. 


https://theconversation.com/dont-let-fda-approved-or-patented-in-ads-give-you-a-false-sense-of-security-215998  

Odhalila Rihanna dosť?  


Rihanna a Puma sa ocitli v centru pozornosti v rámci konania o neplatnosti dizajnu obuvi, ktorý bol zaregistrovaný Pumou. Rihanna zverejnila na Instagrame fotky, na ktorých nosila topánky, ktoré sa zdajú kopírovať sporný dizajn. Na základe tohto predchádzajúceho zverejnenia sa tvrdilo, že dizajn Pumy nemá individuálny charakter, pretože bol zverejnený viac ako dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti o registráciu spoločnosťou Puma. Európsky úrad pre duševné vlastníctvo (EUIPO), odvolací výbor EUIPO a Všeobecný súd potvrdili, že fotky Rihanny predstavujú zverejnenie a že topánky, ktoré na nich nosila, vytvárajú rovnaký celkový dojem ako registrovaný dizajn spoločnosti Puma. 


Otázky vyvstávajúce z rozhodnutia Všeobecného súdu zahŕňajú, aká miera zverejnenia predchádzajúceho dizajnu je potrebná na zodpovedanie toho, či bol Všeobecný súd oprávnený predpokladať vzhľad neviditeľnej časti predchádzajúceho dizajnu a či bol Všeobecný súd oprávnený vykonávať zistenia skutočností. Analyzuje sa, aký rozsah zverejnenia je nevyhnutný, či sú predpoklady o vzhľade neviditeľných častí dizajnu oprávnené a aká je úloha Všeobecného súdu pri zisťovaní skutočností. 


https://ipkitten.blogspot.com/2024/04/did-rihanna-reveal-enough.html 

IP v Rusku

Možné obmedzenia v oblasti IP pre spoločnosti z „neprajníckych štátov“ 


V decembri 2023 ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie vypracovalo návrh výnosu prezidenta, ktorý zavádza špeciálne postupy schvaľovania transakcií týkajúcich sa duševného vlastníctva medzi rezidentmi a osobami zo „neprajníckych“ štátov. Tento návrh rozširuje existujúce povinnosti získania povolenia od vládnej komisie na obchody zahŕňajúce prevody práv k duševnému vlastníctvu alebo ich záložné právo. Návrh výnosu je aktuálne predmetom protikorupčného preskúmania a má vysokú pravdepodobnosť prijatia v blízkej budúcnosti, pričom by mal nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho zverejnení. 


Zahraničné spoločnosti by mohli čeliť rizikám spojeným s dlhou dobu rozhodovania alebo odmietnutím schválenia transakcie a potenciálne by mohli byť povinné platiť špeciálne poplatky alebo predávať za zníženú cenu v prospech rozpočtu Ruskej federácie. Odporúča sa, aby ruské a zahraničné spoločnosti hodnotili existujúce práva duševného vlastníctva a zvážili uskutočnenie transakcií s týmito objektmi v blízkej budúcnosti, pričom by mali zohľadniť možné nové požiadavky na schválenie takýchto obchodov. 


https://schneider-group.com/en/news/countries/possible-new-restrictions-concerning-intellectual-property-for-companies-from-unfriendly-states/ 

Mikhail Mishustin diskutoval na stretnutí vlády o kľúčových iniciatívach: integrácii nových regiónov, podpore technologickej inovácie a rozvoji turizmu. 


Do 1. januára 2026 bolo stanovené prechodné obdobie pre ľudové republiky Doneck a Luhansk a pre regióny Záporožie a Cherson, so zameraním na ich integráciu do systémov Ruska s výhodami, ako je jednoduchšia registrácia práv duševného vlastníctva. Patentoví zástupcovia z týchto regiónov môžu obnoviť svoj status prostredníctvom zjednodušeného postupu. 


Technopolis Era je v centre pozornosti pre svoj príspevok k technologickej suverenite, s navrhovanými legislatívnymi zmenami ponúkajúcimi oslobodenie od daní a znížené sadzby pre jeho rezidentov, s cieľom podporiť inovácie a projekty národnej bezpečnosti. 


Navyše, vláda prideľuje 1 miliardu rubľov na rozvoj lyžiarskych stredísk, poskytujúc úvery za preferenčné sadzby na modernizáciu zariadení a výbavy, s cieľom zlepšiť turizmus a prilákať investorov pri zároveň podpore domácej výroby rekreačného vybavenia. 


Tieto iniciatívy majú za cieľ posilniť suverenitu, inováciu a sektor turizmu Ruska.   


http://government.ru/en/news/50879/ 

Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Adresa

BCH Advokáti Chlipala

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón