Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

toto je prvé vydanie IP newslettera Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala v roku 2023.

Aj naďalej v každom kvartáli mapujeme aktuality v oblasti duševného vlastníctva doma i v zahraničí.
Prajeme Vám úspešný štart v roku 2023 a príjemné čítanie!
Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na odber nášho IP Newslettera. Stačí nám zaslať Vašu emailovú adresu a informáciu o novom vydaní dostanete emailom.

Podujatia, ktoré spoluorganizuje naša advokátska kancelária

Patenty a nové technológie

EPO obstál na BVG

Nemecký federálny ústavný súd (Bundesverfassungsgericht) 12. januára 2023 zverejnil rozhodnutie, ktoré potvrdzuje, že odvolací systém EPO, najmä po štrukturálnej reforme odvolacích senátov v roku 2016, poskytuje nezávislý a účinný súdny prostriedok nápravy, ako to vyžaduje nemecká ústava pre súdy medzinárodných organizácií.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2023/bvg23-004.html


Chýbajúce čiarky v patentových nárokoch

Odvolací senát EPO v nedávnom rozhodnutí T 1473/19 zrušil európsky patent kvôli neprípustne rozširujúcim zmenám, keď pri bežnom výklade nárokom chýbal základ v opise. Rozpor medzi významom nárokov a opisom bol dôsledkom straty čiarok vymedzujúcich kľúčový odsek v nárokoch. 

https://ipkitten.blogspot.com/2023/01/another-case-of-catastrophic-comma-loss.html


Európske patenty s jednotným účinkom už klopú na dvere

Prihlasovatelia na EPO môžu od 1. januára 2023 podávať prvé žiadosti o jednotný účinok a o odklad vydania rozhodnutia o udelení európskeho patentu.

https://www.unified-patent-court.org/en/news/starting-date-transitional-measures-epo-remains-1-january-2023


Podávanie žiadostí o výnimku, tzv. opt-out z jednotného účinku zatiaľ nie je možné

Možnosť požiadať o opt-out bude k dispozícii od začiatku prechodného obdobia, ktoré sa začne po tom, čo Nemecko uloží svoju ratifikačnú listinu k Dohode o jednotnom patentovom súde (UPCA). Toto obdobie bude trvať tri mesiace pred nadobudnutím platnosti UPCA. Opt-out nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti UPCA.

https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out


FRAND litigácia vo Francúzsku (I. časť): Povaha záväzku FRAND

V zásade existujú dva protichodné názory na charakterizáciu záväzku FRAND: prístup podľa práva hospodárskej súťaže a prístup podľa občianskeho práva. Druhý prístup charakterizuje záväzok ako zmluvu s tvorcom štandardov tak, že obsahuje ustanovenie pre tretie strany („stipulation pour autrui“), na základe ktorého sa majiteľ patentu vyhláseného za nevyhnutný („essential“) zaväzuje udeľovať licencie za podmienok FRAND budúcim držiteľom licencie. Hlavným účinkom tejto charakterizácie je založenie jurisdikcie v mieste tvorcu noriem štandardov, väčšinou vo Francúzsku, keďže ETSI sídli v Nice, a teda dáva francúzskemu sudcovi právomoc rozhodovať o globálnej sadzbe licenčných poplatkov.

https://patentblog.kluweriplaw.com/2022/12/08/frand-litigation-in-france-part-i-the-nature-of-the-frand-commitment/

Najbližšie medzinárodné podujatia

24. – 25. január 2023
Kisaco Research - Pharma and Biotech Patent Litigation, Amsterdam

16. február 2023
EPI - Unitary Patent and Unified Patent Court (roadshow), Vienna

13. – 14. marec 2023
IQPC - Global IP Conference, Berlin

27. – 29. marec 2023
IAM - IPBC Europe 2023, Paris

30. apríl – 2. máj 2023
LES International - International Annual Conference, Montreal

Najbližšie podujatia Úradu priemyselného vlastníctva SR

(ÚPV SR):

28. február 2023
ÚPV SR - Novinky v pravidlách zemepisných označení EÚ, Banská Bystrica

7. marec 2023
ÚPV SR, EUIPO - Novinky v EUIPO Boards of Appeal (miesto a čas budú čoskoro upresnené na webe ÚPV SR)

30. marec 2023
ÚPV SR, SOPK, BBSK - 24. ročník súťaže o cenu za inovácie „Krištáľový Merkúr 2022“, Banská Bystrica

26. apríl 2023
ÚPV SR - Konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva (miesto, čas a téma budú upresnené na webe ÚPV SR)

30. máj 2023
ÚPV SR - Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?, Šamorín (miesto a čas budú čoskoro upresnené na webe ÚPV SR)

Ochranné známky a označenia

5x vyčerpanie práv a paralelný import v judikatúre Súdneho dvora EU

Rozsudok vo veci C197/21 Soda-Club

Článok 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie a článok 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa majú vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky, ktorý v jednom členskom štáte uviedol na trh výrobky označené touto ochrannou známkou, ktoré sú určené na opätovné použitie a viacnásobné opätovné naplnenie, nie je oprávnený brániť na základe týchto ustanovení ďalšiemu obchodovaniu s týmito výrobkami v tomto členskom štáte ďalším predajcom, ktorý ich opätovne naplnil a nahradil etiketu, na ktorej je zobrazená pôvodná ochranná známka, inou etiketou, pričom ponechal pôvodnú ochrannú známku viditeľnú na uvedených výrobkoch, okrem prípadu, že táto nová etiketa nevyvoláva vo vnímaní spotrebiteľov mylný dojem, že medzi ďalším predajcom a majiteľom ochrannej známky existuje hospodárske prepojenie. Táto pravdepodobnosť zámeny sa má posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na údaje uvedené na výrobku a jeho novej etikete, ako aj s prihliadnutím na distribučnú prax v dotknutom odvetví a na úroveň informovanosti spotrebiteľov o tejto praxi.


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267606&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13875

Rozsudok v spojených veciach C253/20 a C254/20 Impexeco

O prebaľovaní generických liekov

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268024&pageIndex=0&doclang=sk&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11204

Rozsudok vo veci C224/20 Merck Sharp & Dohme

O prebaľovaní generických liekov

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268023&pageIndex=0&docla...

Rozsudok vo veci C204/20 Bayer Intellectual Property

O prebaľovaní generických liekov

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268022&pageIndex=0&doclang=sk&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11204

Rozsudok vo veci C147/20 Novartis

O prebaľovaní generických liekov

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268021&pageIndex=0&doclang=sk&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11204


Doménové spory pred Centrom ADR v roku 2022

Experti Centra ADR pri European Information Society Institute (EISi) rozhodli 8 doménových sporov v roku 2022. Všetky sú už online verejne dostupné. S jedinou výnimkou (nutrifood.sk) bolo všetkým návrhom na nariadenie prevodu domény vyhovené, pričom osobitne niektoré rozhodnutia stoja za prečítanie. Po prvý krát sa v konaní držiteľa vyskytol tzv. geo-targeting a affiliate marketing (arla.sk). Tiež po prvý krát bol sťažovateľ úspešný na základe uplatnenia chráneného názvu právnickej osoby (obrodenamatica.sk). A napokon, zaujímavý bol aj spor o doménu nutrifood.sk.

https://adr.eisionline.org/sk/rozhodnutia/


Ochranná známka „ICELAND“ neplatná

EUIPO právoplatne vyhlásil ochrannú známku EÚ „ICELAND“ (slovnú) za neplatnú v celom rozsahu. Známka obsahuje názov krajiny Island. Považuje sa za opisnú pre všetky tovary a služby, pre ktoré bola zapísané do registra, keďže by ho príslušná skupina verejnosti vnímala ako náznak, že takto označené tovary a služby pochádzajú z Islandu. Toto vnímanie je založené na schopnosti Islandu vyrábať širokú škálu tovarov a služieb. Veľký senát následne potvrdzuje zistenia výmazového oddelenia, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 písm. c) EÚTMR. Odvolanie sa zamieta.

https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/15%2F12%2F2022/15%2F12%2F2022/number/1238%2F2019

Autorské právo

Smernica EÚ o autorských právach DSM: Implementácia v Nemecku 2021 – časť I

Nemecký autorský zákon prešiel v roku 2021 pravdepodobne jeho najzásadnejšou reformou od nadobudnutia účinnosti v roku 1966. Dôvodom bola implementácia smernice DSM o autorskom práve 2019/790/EU (DSMD) a smernice 2019 /789/EU (smernica o online satelitných satelitoch). Po druhé, zákonodarca v reakcii na určitú judikatúru Súdneho dvora EÚ vykonal hlboké štrukturálne zmeny v práve autora udeľovať súhlas na adaptáciu diela.

https://copyrightblog.kluweriplaw.com/2023/01/16/the-eu-dsm-copyright-directive-implementation-in-germany-2021-part-i/


Ako ďaleko musí človek zájsť, aby získal príkaz na blokovanie webových stránok

Niekoľko rokov po tom, čo Súdny dvor Európskej únie (SDEU) rozhodol v prípade Telekabel, že príkazy na blokovanie webovej stránky podľa čl. 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES voči poskytovateľom internetových služieb (ISP) sú zlučiteľné s právom EÚ, rôzne súdy v súčasných (a bývalých) členských štátoch EÚ takéto príkazy udelili, napr. v Rakúsku, Grécku a Spojenom kráľovstve. Na druhej strane nemecké súdy zrejme stále zápasia s príslušným štandardom. Nemecký najvyšší súd (Bundesgerichtshof) stanovuje vysoké štandardy na získanie takéhoto príkazu, ako je vidieť v nedávnom rozsudku DNS-Sperre.

http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2022/04/26/article-17-survives-but-freedom-of-expression-safeguards-are-key-c-401-19-poland-v-parliament-and-council/

Najvýznamnejšie americké spory v roku 2022  

Pokrytie autorskoprávnych sporov v roku 2022 sa pochopiteľne zameralo na transformačné zúčtovanie fair use Najvyššieho súdu (SCOTUS) vo veci Warhol Foundation v. Goldsmith, no v minulom roku sa vyskytlo mnoho ďalších významných prípadov týkajúcich sa autorských práv, ktoré by mohli mať trvalý vplyv na autorské právo. Začiatkom roku 2022 Najvyšší súd vydal rozhodnutie v prelomovom prípade o registráciách autorských práv a nižšie súdy sa potýkali s chúlostivými problémami, ako je testovanie servera, neoprávnené digitálne „požičiavanie“ a dôsledky prvého dodatku zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA). V článku sú uvedené zhrnutia týchto a ďalších prípadov z minulého roka, z ktorých sa o niektorých rozhodne alebo sa v nich bude dôležitý vývoj v roku 2023.

https://copyrightalliance.org/copyright-cases-2022/


Novela autorského zákona účinná od 1. februára 2023

Novela zavádza spôsob vyjasnenia kompetenčných oprávnení organizácií kolektívnej správy v prípade tzv. prekrytia oprávnení na výkon kolektívnej správy a to konkrétne v prípade zastupovania tzv. nezastupovaných nositeľov práv. Jednou z možností je dohoda medzi jednotlivými organizáciami kolektívnej správy. V záujme transparentnosti sa informácia o dohode zverejní v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Ak k takejto dohode nedôjde, považuje sa za určenú organizáciu kolektívnej správy tá, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii vedenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (tzv. reprezentatívna organizácia kolektívnej správy).

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/455/20230201.html


Akt o digitálnych službách nadobudol účinnosť

Akt o digitálnych službách, ktorý 16.11.2022 nadobudol účinnosť, je novým prelomovým súborom pravidiel EÚ na vytvorenie bezpečnejšieho a zodpovednejšieho online prostredia. Akt o digitálnych službách sa vzťahuje na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, službami alebo obsahom. Vytvára nové komplexné povinnosti pre online platformy s cieľom znižovať rozsah škôd a bojovať proti rizikám v online prostredí, zavádza silnú ochranu práv používateľov v online prostredí a pre digitálne platformy buduje jedinečný nový rámec transparentnosti a zodpovednosti. Tieto pravidlá, ktoré boli navrhnuté ako ucelený a jednotný súbor pravidiel pre EÚ, poskytnú používateľom novú ochranu a podnikom právnu istotu na celom jednotnom trhu. Akt o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu a poslúži aj ako medzinárodné referenčné kritérium pre regulačný prístup k online sprostredkovateľom.

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/akt-o-digitalnych-sluzbach-nadobuda-ucinnost/

Ostatné

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií

Ešte v novembri 2022 prebehlo MPK k návrhu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 s podtitulom „Slovensko, ktoré si verí“. Bolo uplatnených viac ako 500 pripomienok. Po ich zapracovaní predkladateľ, Úrad vlády SR predloží vláde SR na schválenie.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/713

Národná stratégia duševného vlastníctva

Rovnako v novembri prebehlo MPK aj k návrhu Národnej stratégie duševného vlastníctva z dielne Úradu priemyselného vlastníctva SR. Aktuálne prebieha rokovanie poradných orgánov vlády. Očakáva sa, že dokument by mal byť schvaľovaný vládou spolu s Národnou stratégiou výskumu, vývoja a inovácií.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/777

Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Adresa

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón