Milí fanúšíkovia duševného vlastníctva,

toto je druhé vydanie IP newslettera Advokátskej kancelárie Bukovinský & Chlipala.

Posledné týždne vojny na Ukrajine priniesli, okrem iného, aj výrazné zásahy do práva duševného vlastníctva v Rusku. Preto sme do nášho IP Newslettera zaradili novú rubriku „IP v Rusku“, kde Vás informujeme o súčasnom stave týchto zásahov. Radi by sme verili, že v najbližšom vydaní túto rubriku už nebudeme potrebovať.

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na odber nášho IP Newslettera. Stačí nám zaslať Vašu emailovú adresu – viď spodnú časť tejto webstránky – a informáciu o novom vydaní dostanete emailom.

Patenty a nové technológie


Umelá inteligencia nemôže byť v patentovej prihláške uvedená ako vynálezca

Odvolací senát Európskeho patentového úradu (EPO) vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil, že podľa Európskeho patentového dohovoru vynálezca uvádzaný v patentovej prihláške musí byť ľudskou bytosťou, fyzickou osobou. Systém umelej inteligencie označený ako „DABUS“ túto základnú podmienku nespĺňa. Navyše, nie je zrejmé, na základe akej právnej skutočnosti by prihlasovateľ nadobudol právo na riešenie (právo k vynálezu), nakoľko aplikácia inštitútu zamestnaneckého vynálezu a ani zmluvný či iný prechod/prevod práva na riešenie v prípade umelej inteligencie neprichádza do úvahy.

https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220706.html


Epic Games vs. Google

V Spojených štátoch došlo k novému vývoju v ostro sledovanom prípade Epic Games vs. Google: Epic Games žiada o súdny zákaz pre spoločnosť Google, ktorý by zakazoval presadzovanie upravených pravidiel služby Google Play v súvislosti s jej (čerstvo získaným) hudobným trhoviskom Bandcamp. To garantuje hudobníkom a umelcom 82% podiel na tržbách z predaja obsahu, čo sa zdá v rámci Google Play nemožné. Spor zahŕňa aj zaujímavé otázky platenia cez PayPal a to nielen za hudobný obsah, ale aj za tisícky položiek rôzneho hmotného tovaru kúpený v rámci merchandisingu (tričká a pod.) prostredníctvom Bandcamp, čo znemožňuje vytváranie cenových katalógov, aké sú podmienkou platenia cez Google Play Billing. Preto výsledok tohto sporu môže mať v budúcnosti vplyv na nastavenie podmienok Google a dopadov ich zmien na tretie strany.

http://www.fosspatents.com/2022/04/epic-games-requests-preliminary.html

Najbližšie veľké podujatia, ktoré sa dotýkajú duševného vlastníctva

5. apríl 2022

UPV SR / WIPO – Ochrana SW prostredníctvom obchodného tajomstva


7. apríl 2022

ECTA ®ETREAT – Nikdy nekončiaca výzva ochrany tvaru: dizajn, ochranná známka a autorské právo, Miláno


26. apríl 2022

UPV SR / WIPO - Svetový deň duševného vlastníctva, Banská Bystrica


4.-6. máj 2022

ERA - Výročná konferencia o európskom patentovom práve 2022, online


17.-18. máj 2022

UPV SR - Vodíkové technológie v doprave, online


27. máj 2022

ECS - Výročná konferencia Európskej spoločnosti pre autorské práva, Nottingham


7.-8. júla 2022

EUIPO - Intellectual Property Case Law Conference, Alicante


Ochranné známky

Dôkazné bremeno skutočného používania ochrannej známky

Preukázanie skutočného používania ochrannej známky môže byť náročná úloha. Najmä v prípadoch, keď sa značka používa nepravidelne. Za týchto okolností môže byť ťažké nájsť dostatočný a vhodný dôkaz. Avšak dokázať, že ochranná známka sa skutočne nepoužíva, je pravdepodobne ešte ťažšie.  

Z tohto dôvodu SDEÚ vo veci Ferrari rozhodol, že dôkazné bremeno o skutočnom používaní ochrannej známky spočíva výlučne na majiteľovi tejto známky.


Only the trade mark proprietor has burden of proving genuine use, CJEU confirms - The IPKat (ipkitten.blogspot.com) 

Byť alebo nebyť Apple

V Japonsku sa rozhodlo o zaujímavom súdnom spore v oblasti ochranných známok. Išlo o spor iniciovaný spoločnosťou Apple Inc, ktorá podala žiadosť o zneplatnenie japonskej ochrannej známky na základe svojej skoršej obrazovej ochrannej známky (loga Apple – nahryznuté jablko). Japonský patentový úrad zamietol túto žiadosť o zrušenie, a argumentoval tým, že obe označenia nie sú zameniteľne podobné, ani vizuálne. Pritom by sa mohlo zdať, že japonská známka predstavuje obrysy loga Apple – nahryznuté jablko, avšak otočené o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek a mierne zjednodušené. Aký je Váš názor?


To be Apple or not to be – a trademark dispute in Japan | INTELLECTUAL PROPERTY PLANET (wordpress.com) 

3D ochranná známka spoločnosti Eos Products  

Americká spoločnosť Eos Products prihlásila trojrozmernú ochrannú známku EU, ktorá predstavuje balenie balzamu na pery v tvare vajíčka. EUIPO zamietol zápis označenia z absolútnych dôvodov, a to pre nedostatok rozlišovacej spôsobilosti. Úrad navyše dospel k záveru, že tvar výrobkov sa výrazne neodlišuje od podobných výrobkov na trhu, čo je jednou z podmienok úspešnej registrácie 3D nápisov ako ochranných známok.


When a lip balm package can be a European trademark? | INTELLECTUAL PROPERTY PLANET (wordpress.com) 

Ochranné známky v „metaverse“ 

Takzvané „metaverse“ a „nezastupiteľné tokeny“ (NFT) vyvolali medzi technologickými nadšencami za posledné dva roky značný rozruch. Blog The Trademark Lawyer Magazine nedávno diskutoval o potenciálnych či skutočných prienikoch medzi duševným vlastníctvom a NFT. Tento článok poskytuje prehľad súčasných trendov v USA s konkrétnymi príkladmi toho, ako známe spoločnosti podávajú prihlášky ochranných známok súvisiace s používaním tokenov vo virtuálnych prostrediach.


Trademarks in the Metaverse - Trademark Lawyer Magazine 

Autorské právo

Citácia v autorskom práve

Taliansky najvyšší súd vo svojom nedávnom rozhodnutí uviedol výklad výnimiek v autorskom práve. Tieto výnimky upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES v článku 5. Najvyšší súd uviedol, že je potrebné výnimky vykladať striktne, keďže ide o výnimku zo všeobecnej zásady, že autor má výlučné právo využívať svoje dielo v akejkoľvek forme. Osobitne sa najvyšší súd vyjadril k výnimke na základe citácie v tom zmysle, že používateľ sa nemôže odvolávať na túto výnimku, ak ide o rozmnoženinu celého diela, nielen jeho časti, navyše, ak ide o použitie na komerčné účely ako v danom prípade, kde sa používateľ pokúšal pod výnimku citácie podradiť používanie zmenšených reprodukcií výtvarných diel.


Italian Supreme Court says that the quotation exception in copyright law only applies to partial reproductions of works, never to works in their entirety - The IPKat (ipkitten.blogspot.com) 

Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie

Súdny dvor EÚ vo veci vo veci C-433/20 Austro-Mechana rozhodol že výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie sa vzťahuje na rozmnoženiny diel na serveri, na ktorom poskytovateľ služieb cloud computingu sprístupňuje používateľovi úložný priestor. Členské štáty však nemajú povinnosť uložiť poskytovateľom služieb cloud computingu zaplatiť primeranú kompenzáciu podľa tejto výnimky, pokiaľ je vyplatenie primeranej kompenzácie v prospech nositeľov práv upravené iným spôsobom.


Výnimka pre tzv. rozmnoženinu na súkromné použitie sa uplatní podľa smernice o autorskom práve na ukladanie rozmnoženiny chráneného diela na súkromné účely v cloude (europa.eu) 

Očakávania spotrebiteľov pri používaní rovnakých názvov

Aké dôsledky môže mať použitie názvu knihy v súvislosti s televíznym alebo filmovým spracovaním literárneho diela? Takéto použitie názvu knihy vytvára určité očakávania u ich čitateľov a keď sú tieto očakávania narušené, môže dôjsť k zníženiu hodnoty diela. Každý, kto si myslí, že názvy kníh sú automaticky chránené autorskými právami alebo ochrannými známkami, bude sklamaný. Napriek tomu názov má svoju hodnotu.


Don't you dare use the name of the book for that movie! - The IPKat (ipkitten.blogspot.com) 

Ostatné

Hrozba trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva

Europol a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zverejnili najnovšie hodnotenie hrozieb trestnej činnosti v oblasti duševného vlastníctva. Správa, ktorá je založená na údajoch z celej Európskej únie potvrdzuje, že falšovanie a pirátstvo naďalej predstavujú vážnu hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj pre európske hospodárstvo.


Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022 | Europol (europa.eu) 

Ako presne si dokážeme vybaviť logá, ktoré vidíme každý deň?  

Logá globálnych korporácií ako Apple, Starbucks či Ikea sú navrhnuté tak, aby vytvorili okamžité asociácie so značkami v mysliach miliárd ľudí, ktorí ich vidia každý deň. V USA uskutočnili prieskum, ktorý preukázal, že väčšina spotrebiteľov nie je schopná spamäti správne nakresliť základné aspekty slávnych log. Skúste to aj Vy!  


Branded in Memory (signs.com) 

Doménový spor investičného giganta

Tento spor sa odohral medzi The Vanguard Group, Inc. a PIETER van Staden / Jobz4Afrika (Pty) Ltd pre doménu vanguard-wealth.com. Vanguard je jednou z najväčších investičných spoločností na svete, spravuje viac ako 8,5 bilióna dolárov a má viac ako 30 miliónov investorov v 170 krajinách. Pravdepodobne kvôli svojej veľkosti a sláve spoločnosť predpokladala, že doménový spor vyhrá. To sa však nestalo. Spoločnosť Vanguard spor prehrala, dokonca aj keď držiteľ domény nereagoval. Dôvodom bolo neunesenie dôkazného bremena. Ani doménové spory sa neoplatí podceniť.


This UDRP decision is worth reading - Domain Name Wire | Domain Name News 

IP v Rusku

Rusko odkazuje vlastníkom patentov z „nepriateľských krajín“, že nemajú nárok na kompenzáciu za porušenie

Ruská vláda vydala 5. marca 2022 dekrét, ktorý uvádza, že v prípade ruských patentov, ktoré vlastnia subjekty z USA, Európskej únie a iných „nepriateľských krajín“, bude mať majiteľ patentu nárok na „0 %“ kompenzáciu za porušenie. Na zozname „nepriateľských krajín“ je 47 štátov, medzi ktorými je aj Slovensko.


Russia decrees patent owners from the U.S. and other “unfriendly countries” not entitled to compensation for infringement | IP Spotlight 

Ako Rusko používa duševné vlastníctvo ako vojnovú taktiku

Začiatkom marca 2022 vydala ruská vláda dekrét , v ktorom sa uvádza, že ruské spoločnosti už nie sú povinné odškodniť majiteľov patentov, úžitkových vzorov a priemyselných vzorov z „nepriateľských“ krajín . Ide o západné štáty, ktoré uvalili sankcie na Rusko, vrátane členských štátov Európskej únie, Spojeného kráľovstva a USA. To znamená, že ruské podniky môžu využívať patentované vynálezy, dizajny alebo módne návrhy, bez toho, aby museli platiť alebo žiadať o súhlas držiteľov práv. Dotknuté spoločnosti si nemôžu vymáhať svoje práva plynúce z duševného vlastníctva voči ruským napodobňovateľom.


https://theconversation.com/how-russia-is-using-intellectual-property-as-a-war-tactic-179260?utm_source=linkedin&utm_medium=bylinelinkedinbutton 

Legalizácia pirátskeho softvéru v Rusku

Ruské ministerstvo hospodárstva a rozvoja pracuje na novej legislatíve. Jej cieľom by malo byť zmiernenie dopadov sankcií uvalených západom na ruskú ekonomiku. Súčasťou tejto legislatívy by mali byť aj viaceré výnimky týkajúce sa dodržiavania patentov, ochranných známok a ďalších pravidiel súvisiacich s duševným vlastníctvom. Tieto výnimky budú namierené proti firmám, ktoré jednajú „proti ruským záujmom“. V praxi by to mohlo znamenať, že pokiaľ by si Rusi zaobstarali nelegálnu kópiu softvéru, ktorého licenciu si nie je možné v dôsledku sankcií v Rusku kúpiť, nebude ich možné za to postihnúť.


Nevkusné správanie Facebooku a čo by priniesla legalizácia pirátenia (aktuality.sk) 

Rusko si „legálne“ privlastňuje patenty známych značiek

Z Ruska sa postupne sťahujú všetky západné firmy, a ľudia sa podobne ako za železnej opony musia uspokojiť s lokálnymi výrobkami. Z krajiny odišiel aj jeden z najväčších symbolov západného kapitalizmu – McDonald´s. Rusi sa so zatvorením všetkých 850 prevádzok po celej krajine vysporiadali po svojom. Založili si nový reťazec s rýchlym občerstvením – Strýko Vaňa, ktorého logo je nápadne podobné logu spoločnosti McDonald´s. Bez ochranných známok by v podstate Rusko mohlo vziať tie prevádzky McDonald's, ktoré boli zatvorené, nechať miestnych operátorov prevádzkovať reštaurácie a nazývať ich McDonald's.

Spolu s McDonald´s zaujali rovnaké stanovisko aj známe firmy ako Starbucks, IKEA či Coca-cola. Rusi si tiež nemôžu už kúpiť ani Iphone, a tí, ktorí ho majú, nemôžu používať ich platobnú bránu. Svoje fungovanie pozastavili aj spoločnosti Visa a Masterdcard. V posledných týždňoch sa objavujú viaceré postrehy poukazujúce na podobnosť nových značiek vznikajúcich v Rusku a spoločností, ktoré z Ruska odchádzajú.


Putin Rusko vrátil do Sovietskeho zväzu. Ľudia sa bijú o cukor, chýbajú lieky (startitup.sk) 

Russia allows patent theft from anyone in ‘unfriendly’ countries - The Washington Post 

Rebranding vodky Stolichnaya 

Výrobca vodky Stolichnaya ohlásil v piatok veľký rebranding v priamej reakcii na „vehementný postoj“ jej zakladateľa proti Putinovmu režimu a ruskej invázii na Ukrajinu. Vodka Stolichnaya sa bude odteraz predávať ako vodka „Stoli“. Spoločnosť oznámila, že bude dbať na to, aby žiadna z ingrediencii nepochádzala z Ruska.


https://edition.cnn.com/2022/03/05/business/stoli-vodka-rebrand-russia/index.html 

Rozumieme IP!

Vitajte na svojom novom obľúbenom mieste
Adresa

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava

E-mail
Telefón